Technik Masażysta 2 lata ( 4 semestry ) - wieczorowy

Zajęcia 4 x w tygodniu od godziny 15 do 20.00

Program nauczania

 1. Anatomia i fizjologia
 2. Zdrowie publiczne
 3. Wybrane zagadnienia kliniczne
 4. Wybrane zagadnienia z fizjoterapii
 5. Podstawy psychologii
 6. Teoria masażu
 7. Pracownia masażu
 8. Zajęcia praktyczne
 9. Podstawy prawa i ekonomiki

Praktyki zawodowe w semestrze IV

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • zrównoważone reakcje emocjonalne i motoryczne
 • spostrzegawczość
 • cierpliwość
 • łatwość nawiązywania kontaktu
 • obowiązkowość, odpowiedzialność
 • dokładność
 • empatia
 • życzliwość
 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka
 • opiekuńczość

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta może podjąć pracę w: Szpitalnych oddziałach służby zdrowia

 • zespołach rehabilitacyjnych szpitali i klinik
 • zespołach rehabilitacyjnych lecznictwa uzdrowiskowego
 • zespołach rehabilitacyjnych w przychodniach
 • zespołach rehabilitacyjnych zakładów pracy chronionej
 • zespołach rehabilitacyjnych turnusów rehabilitacyjnych
 • gabinetach odnowy biologicznej
 • gabinetach kosmetycznych
 • klubach sportowych

Może także prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą.

Opiekun w domu pomocy społecznej 2 lata ( 4 semestry ) - kierunek zaoczny

Zajęcia w soboty i niedzielę od godziny 9.00 do 15.00

Program nauczania

 1. Elementy psychologii i socjologii
 2. Pedagogika specjalna
 3. Wybrane elementy prawa i ekonomiki
 4. Polityka społeczna
 5. Wybrane zagadnienia z metodyki pracy socjalnej
 6. Promocja zdrowia
 7. Opieka w stanach zagrożenia zdrowia
 8. Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych
 9. Wybrane zagadnienia z rehabilitacji
 10. Organizacja czasu wolnego i aktywizacja
 11. Elementy arteterapii
 12. Zajęcia praktyczne
 13. Praktyk zawodowa

Wymagania psychofizyczne dla zawodu :

 • umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
 • dojrzałość emocjonalna
 • odporność na sytuacje trudne i stres
 • umiejętność pokonywania przeszkód i ograniczeń w działaniu
 • odpowiedzialność, zdyscyplinowanie i systematyczność
 • życzliwość, wrażliwość i empatia w stosunku do innych ludzi, tolerancja i poszanowanie godności drugiego człowieka

Opiekunka dziecięca 2 lata ( 4 semestry ) – kierunek wieczorowy

Zajęcia 4 x w tygodniu od godziny 15.00 do 20.00

Program nauczania

 1. Psychofizyczne i społeczne aspekty rozwoju człowieka
 2. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych
 3. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem
 4. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 5. Stosowanie prawa w działalności opiekuńczej
 6. Rozwój psychomotoryczny małego dziecka
 7. Rozpoznawanie osiągnięć rozwojowych w poszczególnych etapach życia dziecka
 8. Stymulowanie rozwoju psychomotorycznego i osobowości dziecka
 9. Opiekowanie się dziećmi z trudnościami wychowawczymi i zaburzeniami w rozwoju
 10. Organizacja opieki nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 11. Pielęgnowanie dziecka zdrowego
 12. Pielęgnowanie dziecka chorego
 13. Prace artystyczne i techniczne
  • stymulowanie rozwoju dziecka przez wykonywanie prac technicznych i plastycznych
  • wspomaganie rozwoju dziecka muzyką
  • wspomaganie rozwoju dziecka literaturą dziecięcą
 14. Praktyka zawodowa

Wymagania psychofizyczne właściwe dl a zawodu

 • zamiłowanie do pracy z dzieckiem
 • zrównoważone reakcje emocjonalne
 • umiejętność nawiązywania kontaktu z dzieckiem
 • tolerancja
 • wrażliwość estetyczna
 • uzdolnienia artystyczne i manualne
 • spostrzegawczość
 • wytrwałość i cierpliwość
 • obowiązkowość i odpowiedzialność
 • dobra kondycja psychofizyczna
 • kreatywność

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka dziecięca może podejmować prace w :

 • żłobkach
 • przedszkolach
 • domach małego dziecka
 • sanatoriach
 • dziecięcych oddziałach szpitalnych
 • placówkach opiekuńczo wychowawczych
 • środowisku domowym dziecka

Opiekun medyczny 1 rok ( 2 semestry ) - kierunek zaoczny

Zajęcia w soboty i niedziele od godziny 9.00 do godziny 15.00

Program nauczania

 1. Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 2. Anatomia, fizjologia i patologia
 3. Zdrowie publiczne
 4. Opieka nad osobą chorą i niepełnosprawną
 5. Pracownia zabiegów higienicznych
 6. Podstawy prawa i ekonomiki
 7. Zajęcia praktyczne
 8. Praktyka zawodowa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka dziecięca może podejmować prace w:

 • oddziały opieki stacjonarnej; szpitale- oddziały szpitalne, zakłady opieki zdrowotnej
 • zakłady opiekuńczo lecznicze
 • placówki pomocy społecznej
 • indywidualna opieka w domu pacjenta

Terapeuta zajęciowy 2 lata ( 4 semestry ) – kierunek wieczorowy

Zajęcia 4 x w tygodniu od godziny 15.00 do 20.00

Program nauczania

 1. Wychowanie fizyczne
 2. Socjologia
 3. Psychologia
 4. Pedagogika
 5. Anatomia i fizjologia
 6. Patologia z klinicznym zarysem chorób
 7. Rehabilitacja
 8. Terapia zajęciowa
 9. Pracownia terapii zajęciowej
 10. Zajęcia praktyczne
 11. Praktyka zawodowa

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu

 • Odpowiedzialność, obowiązkowość
 • Gotowość współdziałania w zespole
 • Życzliwość i opiekuńczość
 • Poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka
 • Uczciwość
 • Poczucie własnej godności
 • Samodzielność
 • Kreatywność
 • Odporność na stres

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie terapeuta zajęciowy może podejmować prace w:

 1. Oddziałach szpitalnych, w tym, w szczególności
  1. rehabilitacji leczniczej
  2. ortopedycznych
  3. neurologicznych
  4. geriatrycznych
  5. psychiatrycznych
 2. Psychiatrycznych oddziałach dziennych
 3. Sanatoriach
 4. Warsztatach terapii zajęciowej
 5. Zakładach pomocy społecznej
 6. Dziennych domach pomocy społecznej
 7. Klubach seniora
 8. Środowiskowych domach pomocy społecznej
 9. Świetlicach terapeutycznych
 10. Hospicjach
 11. Zakładach opiekuńczo leczniczych
 12. Zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych
 13. Szkołach specjalnych
©Kriss Chaos 2013 [https://sites.google.com/site/shapeofchaos/home]

inspiracja:Kurs HTML